امور فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان
دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان